Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Az adatok kezelője: F-F Design Kft.
Székhely/postázási cím: 8623 Balatonföldvár, Csokonai u. 23.
Cégjegyzékszám: 14-09-307870
Székhely: 8623 Balatonföldvár, Csokonai u. 23.
Nyílvántartó cégbíróság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbíróság
Elérhetőség: info@f-fdesign.hu

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató adatbekérő modul formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

  1. vezetéknév
  2. keresztnév
  3. Város
  4. Telefonszám
  5. e-mail cím.
  6. Szövegmező doboz, melyben a látogató leírja az ö általa kért szolgáltatás paramétereit.

Az adatbekérő modul egy emailben elküldi az oldal kezelőjének az email fiókjába a fent említett adatokat, a weboldalon a felhasználó adatait 7munkanapig megőrzi, utána automatikusan letörli a weboldal adatbázisából.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Google Analytics által létrehozott cookiek, ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 7 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@f-fdesign.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

4/1. A weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói akik a hozzájárulásukkal engedélyezik a cookie használatát.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: F-F Design Kft.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

4/2. A weboldalon történő kapcsolatfelvevő modul, kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói aki kitölti az űrlapot, és kifejezett hozzájárulását adja az adatainak a kezelésének.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: F-F Design Kft.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 7munkanap a weboldalról.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@f-fdesign.hu e-mail címen F-F Design Kft.-tól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli vagy a kért módon módosítja. Ezt az igényt a info@f-fdesign.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A weboldal adatfeldolgozó, tárhely szolgáltató
Kexdesign – Kovács Ákos e.v. 
Cím:
 8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 9.
Nyilvántartási szám: 35539154

A weboldal a
Next-IT Hungary Kft. 
Cím:
 1161 Budapest Rózsa u. 34/a. szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Magyarország és Németország

7.7. Gyermekekre vonatkozó speciális rendelkezések

A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezelése csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vagy engedélyével és csak annak mértékében történhet.

8.8. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

9.9. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy F-F Design Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) vagy polgári bíróságon (Siófoki Járási Bíróság és Somogy Megyei Törvényszék) érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet)